U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljena je Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2021.

Odlukom se utvrđuju minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za financiranje rashoda za zaposlene u javnim vatrogasnim postrojbama, materijalni rashodi za javne vatrogasne postrojbe i financijski rashodi za javne vatrogasne postrojbe.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb koji su osnivači i suosnivači financiraju javnu vatrogasnu postrojbu i osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene te sredstva za materijalne i financijske rashode.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb obvezni su: - u svojim proračunima posebno planirati sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javne vatrogasne postrojbe, - uskladiti dinamiku financiranja decentraliziranih rashoda s dinamikom ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak u svom proračunu i sredstvima s pozicije pomoći izravnanja, - Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dostaviti izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. najkasnije do 31.3.2022. na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (Obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standarda (Obrazac 2), koji su sastavni dio Odluke.

 

Natrag