U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljena je Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2021.

Odlukom se utvrđuju minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini. Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb za centre za socijalnu skrb koji imaju sjedište na njihovom području, osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb. Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u centru za socijalnu skrb.

Jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, osigurava sredstva za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. Kriterij za izdatke troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva je broj korisnika planiran u 2020. godini. Mjerilo je iznos od 1.050,00 kuna po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike izvještaje za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. dostaviti do 31.3.2022. na obrascima S-1 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima centara za socijalnu skrb i S-3 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, koji su sastavni dio Odluke.

Natrag