U Nar. nov., br. 148/20 od 31.12.2020. objavljena je Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2021.

Odlukom se utvrđuju ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama, Gradu Zagrebu i gradovima za: – materijalne i financijske rashode, – rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, – rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, kao i sve druge rashode na koje se odnosi Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) realizirati u skladu s načelima javne nabave.

 

Natrag