U Nar. nov., br. 29 od 24.3.2021. objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Otoka koja stupio na snagu 1. travnja 2021.

Odlukom o porezima Grada Otoka propisani su gradski porezi i utvrđena je visina stope poreza Grada Otoka i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Prema Odluci o izmjeni Odluke o porezima Grada Otoka, stopa prireza porezu na dohodak iznosi 5%.

Natrag