U Nar. nov., br. 29 od 24.3.2021. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Imotskog koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Imotskog«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. travnja 2021.

Odlukom o porezima Grada Imotskog propisani su gradski porezi.

Natrag