U Nar. nov., br. 24/21 od 10.3.2021. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Petlovac (u nastavku: Odluka) koja se primjenjuje od 1.1.2021.

Odlukom je brisan čl. 2. toč. 2. te čl. 5., 6. i 7. Odluke o općinskim porezima Općine Petlovac (Nar. nov., br. 119/19), tj. brisane su odredbe o plaćanju poreza na potrošnju.

Natrag