U Nar. nov., br. 147 od 30.12.2020. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca.

Lokalni porezi Grada su prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7 %.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 7,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca« te se primjenjuje od 1. siječnja 2021.
Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca« br. 2/18, 5/20 i »Narodne novine« br. 27/18, 64/20).

 

Natrag