U Nar. nov., br. 32/21 od 31.3.2021. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Osijeka (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.4.2021.

Odlukom je utvrđen porez koji pripada Gradu Osijeku i stopa poreza u skladu sa Zakonom o porezima. Po Odluci, gradski porez je prirez porezu na dohodak, a stopa istoga iznosi 13%.

Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (Nar. nov., br. 153/09, Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17A/09, 7/14, 14/17 i 17A/20).

 

Natrag