U Nar. nov., br. 24/21 od 10.3.2021. objavljena je Odluka o faktoru osnovne mirovine (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 18.3.2021., a primjenjuje se od 1.1.2021.

Faktor osnovne mirovine od 1.1.2021. iznosi 0,75.

Natrag