U Nar. nov., br. 29 od 24.3.2021. objavljena je Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva koja stupa na snagu 1. travnja 2021.

Odlukom o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva utvrđuje se dopuštena visina manjka koji ne podliježe oporezivanju.

Natrag