U Nar. nov., br. 137/21 od 13. prosinca 2021. objavljena je Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, koji stupa na snagu 14. prosinca 2021.

Novi Program mjera donesen je radi usklađenja s posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Nar. nov., br. 117/21).

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti ranija Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Nar. nov., br. 99/21.).

Postupci započeti po odredbama Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom (Nar. nov., br. 119/20.), Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom (Nar. nov., br. 17/21.) i Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom (Nar. nov., br. 99/21.) dovršit će se primjenom odredaba novog Programa mjera iz ove Odluke ako je to povoljnije za stranku.

Pokrenuti postupci javne nabave za uslugu tehničko-financijske kontrole, što uključuje i ugovaranje navedene usluge, dovršit će se prema odredbama Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom (Nar. nov., br. 17/21.) uz primjenu najviših procijenjenih vrijednosti nabave iz novog Programa mjera iz ove Odluke.

Natrag