U Nar. nov., br. 5 od 21.1.2021. objavljen je Naputak o dopuni Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koji je stupio na snagu 22. siječnja 2021.

Naputkom je propisan način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija, a uslijed nastupa posebnih okolnosti.

Naputak se primjenjuje na sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kojima su uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak, smanjeni prihodi.

Natrag