U Nar. nov., br. 16/21 od 17.2.2021. objavljen je Nacionalni kolektivni ugovor za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (u nastavku: Kolektivni ugovor) koji stupa na snagu i primjenjuje se od dana 14.1.2021. i vrijedi do 31.12.2022. godine.

Kolektivni ugovor primjenjuje se na pomorce državljane trećih zemalja koji nemaju državljanstvo države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije, a koji plove na brodovima u međunarodnoj plovidbi upisanim u hrvatski upisnik brodova.

Kolektivni ugovor primjenjuje se na pomorce ne-časničkih zvanja u skladu s popisom svojstava navedenih u Općem dodatku (1) Kolektivnog ugovora.

Natrag