Globalni poremećaj na tržištima građevinskih materijala i proizvoda kao nepredvidiva okolnost koja opravdava izmjene ugovora o javnoj nabavi

Na sjednici Vlade RH održanoj 30. rujna 2021. donesen je Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda (Nar. nov., br. 107/21; u nastavku: Zaključak).

Zaključak se u toč. 1. do 4. odnosi na postupanje u vezi sa sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima, a u toč. 5. na postupke u tijeku i one koji će se tek započeti prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16; u nastavku: ZJN 2016).

Postojeći ugovori i okvirni sporazumi

Zaključkom se u cilju ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda od 1. listopada 2020., pozivaju naručitelji koji imaju ugovore sklopljene u postupcima javne nabave (javni i sektorski naručitelji):

  1. da zajedno s ugovarateljima pristupe analizi ugovorenih jediničnih cijena građevinskih materijala i proizvoda za neizvršene ugovore o javnoj nabavi, kako bi utvrdili one stavke na koje je promjena cijena utjecala više od 10 %, te
  2. na izmjene ugovora temeljem čl. 317. ZJN 2016 u mjeri u kojoj su one opravdane za ublažavanje posljedica aktualne situacije i utvrđene analizom iz točke 1., uz osiguranje revizijskog traga kojim se opravdava tražena izmjena. Pritom se upućuju naručitelji da izmjene utvrde isključivo za vrijeme dok traje potreba ublažavanja posljedica situacije iz toč. 1.

Točkom 4. Zaključka određeno je da se odredbe na odgovarajući način primjenjuju i na izmjene okvirnih sporazuma sklopljenih u postupcima javne nabave.

U obrazloženju Zaključka u bitnome se navodi kako su poremećaji u dobavnim lancima u pandemiji COVID-19 uzrokovali poremećaje na tržištu zbog kojih izvođači trpe eskalacije cijena građevnih proizvoda i materijala, čime su primorani u kratkim rokovima ili avansno podmirivati višestruko veće cijene pojedinih materijala nego one po kojima su formirali cijene u ponudama. Rast cijena sirovina u građevinarstvu prijeti zaustavljanju već pokrenutih investicija.

Prema podacima Londonske burze cijena bakra se u godinu dana povećala za 44.4%, dok je cijena aluminija porasla za 59.7%, a čelika za 56%. Na godišnjoj razini indeks cijena bilježi najveći porast za materijale: šperploča 81.7%, konstrukcijski čelik 64.7% i piljeno drvo 64.2%.

Također na tržištu je krajem 2020. i u 2021. godini došlo do nezapamćeno velikog porasta cijena polimera i nemogućnosti opskrbe tržišta potrebnim količinama sirovina. Takva situacija je izazvala velike probleme na tržištu, posebno u realizaciji ugovorenih poslova kao što je aglomeracija. Neki proizvođači plastičnih cijevi, obustavili su ugovorene isporuke po cijenama prije poskupljenja sirovina.

Dakle, sukladno odredbi čl. 317. ZJN 2016 naručitelji imaju mogućnost pristupiti izmjenama ugovora u mjeri u kojoj je to opravdano za ublažavanje posljedica aktualne situacije, koje su se odrazile kroz promjenu cijena građevinskih proizvoda i materijala. Pritom svaki ugovor o javnoj nabavi treba sagledati za sebe te izmjene mogu biti učinjene u onoj mjeri u kojoj su potrebne za ublažavanje posljedica krize u izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, te je u slučaju otklanjanja takvih posljedica kada mjere više nisu nužne, potrebno je vratiti se na početne ugovorne uvjete.

No, kao što se i navodi u obrazloženju Zaključka, na naručiteljima je teret dokazivanja nastalih okolnosti koje zahtijevaju eventualne izmjene ugovora, te je potrebno osigurati odgovarajući revizijski trag koji sadrži objektivno utvrđena mjerila koja opravdavaju učinjenu izmjenu.

O sklapanju izmjena ugovora sukladno čl. 317. ZJN 2016, pročitajte više ovdje.

Postupci u tijeku i koji će tek biti pokrenuti

Vezano uz postupke javne nabave koji su u tijeku i koji će tek biti pokrenuti, pozivaju se naručitelji da u dokumentaciji o nabavi za svaki konkretan slučaj nabave utvrde mogućnost određivanja promjenjive cijene ponude te način i uvjete njene izmjene tijekom izvršenja ugovora sukladno čl. 315. ZJN 2016, kako bi umanjili ili uklonili potencijalne rizike.

Prema čl. 315. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija. Odredbe o izmjenama sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjete pod kojima se mogu primijeniti, ali ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora.

Dakle, u slučaju postupaka nabave koji su u tijeku ili tek trebaju biti pokrenuti, naručitelje se poziva utvrditi cijenu ponude kao promjenjivu i odrediti u dokumentaciji o nabavi način i uvijete izmjene cijene ponude (klizna skala; valutna klauzula, indeksna klauzula, i sl.) kako bi se umanjili ili uklonili potencijalni slični rizici.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag