U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji stupa na snagu 20.3.2020.

Ovim Zakonom mijenjaju se i dopunjuju pojedine odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br.  157/13 – 39/18).

Natrag