U Nar. nov., br. 42/20 od 7.4.2020. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 8.4.2020.

Zakonom je propisano:

- internetske platforme koje usluge pružaju uz naknadu (oglašavanje i reklamiranje), na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga, a kojima je svrha povezivanje s jedne strane pružatelja usluga uređenih ovim Zakonom i posebnim zakonom kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost i s druge strane korisnika tih usluga, obvezne su istaknuti porezni broj odnosno PDV identifikacijski broj pružatelja usluge koji pruža usluge na području Republike Hrvatske

- u uvjetima posebnih okolnosti za vršitelje poslova voditelja poslova može se odrediti osoba koja ispunjava uvjet iz čl. 18. st. 2. toč. 1. Zakona (da ima najmanje završenu srednju školu), a ista može obavljati poslove voditelja poslova najduže šest mjeseci od dana prestanka posebnih okolnosti

- iznimno od čl. 37. st. 6. i 7. i čl.  38. st. 2. i 3. Zakona, za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer

- ako se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mora izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti

- vaučer izdan za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu pokriven je već ugovorenom jamčevinom za slučaj nesolventnosti i na njemu moraju biti navedeni podaci o jamčevini iz čl. 50. st. 5. Zakona

- turistički vodič za pružanje usluga turističkog vodiča mora ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča koje izdaje nadležno upravno tijelo. Rješenje će izdat nadležno upravno tijelo kojem je turistički vodič podnio zahtjev ako turistički vodič ispunjava sljedeće uvjete: 1. da ima najmanje završenu srednju školu, 2. da ima položen stručni ispit za turističkog vodiča, 3. da zna jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča. Izvršno rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča nadležno upravno tijelo dostavlja Ministarstvu, nadležnom područnom uredu turističke inspekcije tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove i nadležnoj ispostavi područnog ureda tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav. Turistički vodič obvezan je pružati usluge kroz neki od oblika poslovanja sukladno posebnim propisima ili kao zaposlenik putem ugovora o radu ili putem ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studentskih poslova i sl.

- osobe koje su do stupanja na snagu Zakona ishodile rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča nastavljaju obavljati usluge turističkog vodiča sukladno tom rješenju te su dužne pružati uslugu kroz neki od oblika poslovanja sukladno posebnim propisima ili kao zaposlenik putem ugovora o radu ili putem ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studentskih poslova i slično.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o Upisniku turističkih vodiča (Nar. nov., br. 50/08).

Natrag