U Nar. nov., br. 32/20 od 19.3.2020. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji stupa na snagu 20.3.2020.

Ovim Zakonom propisuje se mogućnost da ministar kulture, uz suglasnost ministra financija, donese odluku o obustavi plaćanja spomeničke rente kada nastupe posebne okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Natrag