U Nar. nov., br. 42/20 od 7.4.2020. objavljen je Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 8.4.2020. Zakonom je između ostalog propisano:

- ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini smije prelaziti 10 % financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda, ako turističko vijeće donese takvu odluku, a uz suglasnost predsjednika turističke zajednice i garanciju za kreditno zaduženje jedinice i/ili jedinica lokalne samouprave odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave, ovisno o području za koje je turistička zajednica osnovana

- članovima tijela kojima je istekao mandat daje se privremena ovlast da nastave obavljati te poslove do prestanka proglašenja epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske odnosno do provođenja izbora

- članovima tijela kojima nije istekao mandat produljuje se vrijeme trajanja mandata do prestanka proglašenja epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske odnosno do provođenja izbora.

Natrag