U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020. objavljen je Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/89, urbroj: 50301-25/14-20-2 od 2. travnja 2020.

Na sjednici održanoj 2. travnja 2020. Vlada Republike Hrvatske je donijela sljedeći Zaključak:

  1. Zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti i nužnosti osiguravanja sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom koronavirusa nužno je prilagoditi planirane aktivnosti u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu.
  2. Zadužuju se proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna za provedbu mjera usmjerenih na ograničavanje korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu.
  3. Za provedbu mjera iz točke 2. ovoga Zaključka ograničit će se korištenje sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu.
  4. Pokrenut će se pregovori sa socijalnim partnerima o visini osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika te zaposlenih u javnim službama za 2020. godinu, kao i pregovori o isplati određenih materijalnih prava ugovorenih kolektivnim ugovorima te prava iz sklopljenih sporazuma o uvećanju koeficijenata složenosti poslova i dodataka na osnovnu plaću.
  5. Zadužuje se Ministarstvo državne imovine za izradu smjernica za racionalizaciju poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu kako bi svoje poslovanje prilagodili novonastalim okolnostima.
  6. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave provest će, na odgovarajući način, aktivnosti i mjere utvrđene u ovom Zaključku.
  7. Zadužuje se Ministarstvo financija za nadzor nad provedbom ovoga Zaključka i za predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenja i dodatnih mjera koje su nužne za provedbu ovoga Zaključka.
Natrag