U Nar. nov., br. 33/20 od 20.3.2020. objavljena je Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 1.4.2020.

Uredbom se utvrđuje: visina specifične trošarine (370,00 kn za 1000 komada cigareta) i stopa proporcionalne trošarine na cigarete (34% od maloprodajne cijene), minimalna trošarina na cigarete (824,00 kn za 1000 komada cigareta) te visina trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta (800,00 kn za jedan kg), ostali duhan za pušenje (800,00 kn za jedan kg), cigare (800,00 kn za 1000 komada) i cigarilose (800,00 kn za 1000 komada).

Uredbom se određuje: visina trošarine na e-tekućinu (0,00 kn za jedan mililitar), grijani duhanski proizvod (800,00 kn za jedan kg) i novi duhanski proizvod (800,00 kn za jedan kg).

Uredbom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koja se primjenjuje na prerađeni duhan (kodificirani tekst) (SL, L 176, 5. 7. 2011.).

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje (Nar. nov., br. 106/18).

Natrag