U Nar. nov., br. 77 od 3.7.2020. objavljena je Uredba o dopuni Zakona o sportu kojom se dopunjuju odredbe čl. 74. Zakona o sportu (Nar. nov., br. 71/06 – 47/20) kojima se propisuje financiranje sporta.
Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Natrag