U Nar. nov., br. 57 od 15. 5. 2020.  objavljena je Uredba o dopunama Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru  kojom je dopunjen čl. 5. vezan uz obračunsku ispravu i Prilog 1. Sadržaj podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru. Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”.  

Natrag