U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/20 objavljen je članak "Pregled stopa zateznih i ugovornih kamata od 1.1.2020. do 30.6.2020.". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Sažetak članka:

Zatezne kamate u Republici Hrvatskoj (u nastavku: RH) uređene su sa dva zakona, Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12 – 78/15; u nastavku: ZFPiPN)  i Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 - 29/18; u nastavku: ZOO) . Primjena jednog od ta dva zakona na konkretan obveznopravni odnos ovisi prvenstveno o statusu subjekata u tom obveznopravnom odnosu, ali i o predmetu činidbe, s tim da se pritom treba rukovoditi načelom „rationae personae“, odnosno ovisno o statusu subjekata u konkretnom obveznopravnom odnosu.

Stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se prema čl. 29. st. 2. Zakonu o izmjenama i dopunama ZOO-a. Ova kamatna stopa određuje se za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena.

Visina stope kako zateznih tako i ugovornih kamata  određuje se uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke (u nastavku: HNB) kao referentne stope za određeni broj postotnih poena.

Za određivanje visine stope zateznih kamata ZFPiPN-om nije propisana eskontna stopa, nego kamatna stopa koju temeljem stvarnih vrijednosti kamatnih stopa na tržištu utvrđuje i objavljuje HNB. To je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu.

Kamate sukladno ZFPiPN-u  se obračunavaju na poslovne transakcije  između poduzetnika  ili između poduzetnika i osoba javnog prava  koje rezultiraju dobavom robe ili pružanjem usluga za novčanu naknadu koje su sklopljene 30.6.2013. i kasnije odnosno na poslovne transakcije sklopljene ranije u kojima su isporuka robe i/ili pružanje usluga nastupile nakon 30.6.2013., a sklopljene su:

  • između poduzetnika ili
  • između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze.

Za razliku od ZFPiPN-a, ZOO razlikuje dvije stope zateznih kamata:

  • višu - koja se primjenjuje na odnose iz trgovačkih ugovora i iz ugovora između trgovca i osobe javnog prava (a koji ugovori nisu poslovne transakcije između poduzetnika u smislu ZFPiPN-a ili jesu poslovne transakcije u smislu ZFPiPN-a, ali je osoba javnog prava vjerovnik novčane obveze u odnosu na poduzetnika), te
  • nižu - koja se primjenjuje na sve ostale odnose (to su svi oni odnosi koji nisu poslovne transakcije između poduzetnika ili poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze, te nisu ni odnosi iz trgovačkih ugovora ni odnosi iz ugovora između trgovca i osobe javnog prava).

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi:

kamatne stope zatezna kamata ugovorna kamata visina kamatnih stopa

Natrag