U Nar. nov., br. 105/20 od 25.9.2020. objavljen je Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 3.10.2020.

Pravilnikom se propisuju minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi za mjesta rada, a istim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva Vijeća 89/654/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za mjesto rada (prva pojedinačna direktiva u smislu čl. 16. st. 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 393, 30. prosinca 1989.).

Odredbe Pravilnika ne primjenjuju se na: 1. transportna sredstva izvan kruga poslodavca, ili mjesta rada unutar transportnih sredstava, 2. privremena radilišta, 3. istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, 4. ribarske brodove, 5. polja, šume i druga zemljišta koja pripadaju poslodavcu, a nalaze se izvan kruga poslodavca gdje se nalaze građevine.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Nar. nov., br. 29/13).

Natrag