U Nar. nov., br. 105/20 od 25.9.2020. objavljen je Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 3.10.2020.

Pravilnikom se uređuju uvjeti i način stvaranja, čuvanja i zaštite, obrade, vrednovanja, odabiranja, pretvorbe, korištenja i izlučivanja dokumentarnog gradiva, predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu te propisana stručna osposobljenost za obavljanje poslova u upravljanju dokumentarnim gradivom. Odredbe Pravilnika odnose se na tijela javne vlasti i na pravne i fizičke osobe koje su obuhvaćene Popisom stvaratelja dokumentarnog i arhivskog gradiva u nadležnosti arhiva kao i na vlasnike ili posjednike privatnog arhivskog gradiva upisane u Upisnik vlasnika ili posjednika privatnoga arhivskoga gradiva.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaju važiti: * Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (Nar. nov., br. 90/02) * Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (Nar. nov., br. 90/02) i * Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (Nar. nov., br. 63/04 i 106/07).

Natrag