U Nar. nov., br. 78/20 od 8.7.2020. objavljen je Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 16.7.2020.

 

Pravilnikom se propisuje način postupanja po prijavljenim nepravilnostima, uvjeti za imenovanje osobe za nepravilnosti, sadržaj odluke za imenovanje osobe za nepravilnosti te obveze, način i rokovi izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sredstvima trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske (RH) i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravilnikom se propisuju način i rokovi izvještavanja o utvrđenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Odredbe Pravilnika odnose se na proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odredbe Pravilnika primjenjuju se i na trgovačka društva u vlasništvu RH i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kojima je osnivač RH i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija.

Nepravilnosti se u skladu s Pravilnikom klasificiraju kao: – nepravilnosti za koje nisu propisane prekršajne odredbe, – nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja sukladno Zakonu o proračunu, – nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja sukladno Zakonu o računovodstvu, – nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja sukladno posebnim zakonima iz nadležnosti drugih tijela državne uprave, – sumnja na kazneno djelo.

Nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor vodi i ažurira očevidnik osoba za nepravilnosti.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Nar. nov., br. 70/12).

Natrag