U Nar. nov., br. 103/20 od 18.9.2020. objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Navedenim Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi se sljedeća direktiva Europske unije:  Direktiva Vijeća (EU) 2020/876 od 24. lipnja 2020. o izmjeni Direktive 2011/16/EU zbog hitne potrebe za odgodom određenih rokova za podnošenje i razmjenu informacija u području oporezivanja zbog pandemije bolesti COVID-19 (SL L 204, 26. 6. 2020.).

Nadalje, promjenom roka u čl. 71.v, produžava se primjena ranije odredbe tog članka vezano za uvoz dobara, odnosno za uvoz dobara obavljen do uključivo 31. prosinca 2020. smatra se da je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV).

Novim čl. 71.zc uređen je porezni tretman troška testiranja radnika na COVID 19, odnosno propisano je sljedeće: „U uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a Zakona, iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti što ih poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada.«.

Natrag