Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Nar. nov., br. 101/16 i 37/20) donesen je temeljem Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Nar. nov., br.72/13, 121/19 i 22/20).

Proizvođač, trgovac i ovlašteni držatelj poreznog skladišta dužni su nadležnom carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje predmeta oporezivanja podnijeti prijavu za upis u registar obveznika posebnih poreza. Prijava za upis u registar podnosi se uporabom sustava elektroničke razmjene podataka koristeći elektronički Obrazac PUR koji je tiskan u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. Usvajanje prijave za upis u registar obveznika posebnih poreza smatra se ovlaštenjem za rad s kavom i/ili bezalkoholnim pićima.

Izmjenama čl. 10. Pravilnika propisane su evidencije koje su obvezni voditi ovlašteni držatelj poreznog skladišta, proizvođač izvan sustava odgode i trgovac izvan sustava odgode.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. travnja 2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_37_802.html

Natrag