U Nar. nov., br. 14/20 od 5.2.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 13.2.2020.

U Pravilniku je između ostalih promjena propisano:

  • da se udruge upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske (RH) pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge. Registar udruga se vodi u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u RH, pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba,
  • da se u rubriku ''Napomena'' koju sadrži Registar udruga upisuju i rješenja donesena u nadzoru nad radom udruge kao jedan od podataka vezan uz djelovanje udruge (podaci o usklađenju statuta, isteku mandata, proteku roka za održavanje skupštine, pokrenutim upravnim sporovima, sigurnosnim mjerama, predstečajnoj nagodbi, inspekcijskim mjerama, prekidu postupka i sl.),
  • da osoba ovlaštena za zastupanje udruge, u ime osnivača, podnosi nadležnom upravnom tijelu, prema sjedištu udruge, zahtjev za upis u registar udruga,
  • da se strane udruge upisuju u Registar stranih udruga u RH pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu strane udruge. Registar stranih udruga vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve strane udruge u RH, pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreb,
  • da nadležno upravno tijelo na zahtjev svake zainteresirane osobe izdaje izvadak iz registra stranih udruga, neovisno o sjedištu strane udruge. Izvadak iz registra stranih udruga izdaje se u obliku računalnog ispisa ili elektroničkog zapisa,
  • da pravo uvida u zbirke isprava ima svaka zainteresirana osoba koja ima i pravo tražiti preslike dokumentacije iz zbirki isprava.
Natrag