Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 75/18, 120/18 i 37/20) donesen je temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20).

Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne odnosi se na:

  • predstavništva stranih osoba
  • strana diplomatska i konzularna predstavništva
  • integrativne radionice i zaštitne radionice
  • poslodavce u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja i
  • novoosnovane poslodavce.

Poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka su poslodavci čija je glavna djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. iz područja C Prerađivačka industrija, odjeljak 13 Proizvodnja tekstila, odjeljak 14 Proizvodnja odjeće, odjeljak 15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda, odjeljak 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala i odjeljak 31 Proizvodnja namještaja.

Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može s poslodavcima zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, s tim da ukupna vrijednost svih ugovora, čiji je predmet kupnja i prodaja robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanje usluga u trgovini, ne može iznositi više od 200.000,00 kuna godišnje bez PDV-a.

Trgovačka društva, zadruge ili udruge u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, a zapošljavaju najviše tri osobe s invaliditetom, mogu s poslodavcima zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, s tim da ukupna vrijednost svih ugovora, čiji je predmet kupnja i prodaja robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanje usluga u trgovini, ne može iznositi više od 200.000,00 kuna godišnje bez PDV-a.

Trgovačka društva, zadruge ili udruge u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, a zapošljavaju četiri i više osoba s invaliditetom, mogu s poslodavcima zaključiti jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote, s tim da ukupna vrijednost svih ugovora, čiji je predmet kupnja i prodaja robe iz prodajnog asortimana i/ili pružanje usluga u trgovini, ne može iznositi više od 500.000,00 kuna godišnje bez PDV-a.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_37_803.html

Natrag