U Nar. nov., br. 74 od 30.6.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. srpnja 2020.

Pravilnikom o porezu na dohodak podrobnije se razrađuje provedba Zakona o porezu na dohodak i način izvješćivanja o doprinosima za obvezna osiguranja prema Zakonu o doprinosima.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, između ostaloga, dopunjuje se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prilog 3. »Primici/obveze doprinosa« Obrasca JOPPD.

Natrag