Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13 - 1/20) donesen je temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 - 121/19). Ovim se izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost detaljnije uređuje primjena izmijenjenih odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Izmjene i dopune o porezu na dodanu vrijednost Pravilnika (Nar. nov., br. 1/20) stupaju na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«, dakle 3. siječnja 2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_2.html

Natrag