Pravilnik o porezu na dobit  (Nar. nov., br. 95/05 - 1/20) donesen je temeljem Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 - 121/19). Ovim se izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit detaljnije uređuje primjena izmijenjenih odredbi Zakona o porezu na dobit.

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 1/20) stupaju na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«, dakle 3. siječnja 2020.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_1_3.html

Natrag