U Nar. nov., br. 6/20 od 16.1.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 24.1.2020.

U Pravilniku je između ostalih promjena propisano:

  • pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj smatraju se stečajna masa ili likvidacijska masa kojima je priznata stranačka sposobnost u postupcima koji se vode pred sudovima, upravnim ili drugim tijelima te su nositelji prava vlasništva i drugih prava.
  • za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja likvidacijskoj masi nadležno tijelo dostavlja: naziv likvidacijske mase, matični broj subjekta (MBS) likvidacijske mase, datum, mjesto i državu nastanka likvidacijske mase, adresu sjedišta likvidacijske mase, datum i broj rješenja o pokretanju postupka likvidacije odnosno rješenja kojim je imenovan likvidator, ime i prezime svih imenovanih likvidatora, njihov osobni identifikacijski broj i adrese prebivališta, kao i podatak o osobnom identifikacijskom broju, matičnom broju subjekta (MBS), nazivu i adresi brisane pravne osobe iza koje nastaje likvidacijska masa,
  • o datumu otvaranja stečajnog postupka i likvidacije, o osobnom identifikacijskom broju stečajnog upravitelja i likvidatora te o datumu okončanja stečajnog postupka i likvidacije, prestanku pripajanjem, prestanku podjelom, prestanku spajanjem, brisanju stečajne mase nakon pravomoćnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka, brisanju likvidacijske mase nakon pravomoćnosti rješenja o obustavi odnosno zaključenja likvidacije, brisanjem po službenoj dužnosti ili drugom načinu prestanka pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske.
Natrag