Pomoć radnicima zbog otklanjanja šteta od potresa

S obzirom na veliki broj upita poslodavaca koji žele pomoći svojim radnicima u saniranju šteta koje su nastale uslijed potresa u Gradu Zagrebu, Središnji ured Porezne uprave je dalo posebno mišljenje.

Naime, sukladno čl. 4. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak, dohotkom se ne smatraju primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda iz čl. 8. st. 2. toč. 1. podtoč. e) Zakona koje poslodavac i isplatitelj primitaka od nesamostalnog rada isplaćuje radniku i osobi koja kod njega ostvaruje primitke od nesamostalnog rada samo ako se radi o primicima po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.

Međutim, uvažavajući odredbe Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda koje propisuju tko i pod kojim uvjetima proglašava prirodne nepogode, između navedenih i Grad Zagreb, primicima od nesamostalnog rada iznimno se ne smatraju primici po osnovi potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasio Grad Zagreb pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.

Iz navedenoga slijedi da poslodavci mogu radnicima neoporezivo dati pomoć, pod uvjetom da pomoć daju svim radnicima koji su pretrpjeli štetu uslijed potresa.

Mišljenje možete vidjeti na sljedećoj poveznici:

Pomoć radnicima zbog otklanjanja šteta od potresa

 

Natrag