U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020.objavljena je Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koja stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zbog poremećaja u kratkim lancima opskrbe i poremećaja uzrokovanih ograničenjima na tržištu nastalim uslijed proglašene epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske ovom se Odlukom radi sigurnosti opskrbe javnih naručitelja određuje nabava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Natrag