U Nar. nov., br. 24/20 od 4.3.2020. objavljena je Odluka o porezima Općine Vidovec (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2020. godine.

Općini Vidovec po Odluci pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 10%,
  2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3%,
  3. porez na kuće za odmor, a plaća se godišnje u iznosu 7,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina, a plaća se 180,00 kn dnevno za korištenu javnu površinu do 6 m2 i 20,00 kn dnevno za svaki daljnji m2 korištene javne površine te 450,00 kn mjesečno po svakom vozilu kojim se obavlja djelatnost pokretne trgovine za korištenje javne površine.

Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Vidovec (»Narodne novine« broj 70/17 i 02/18 i »Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 33/09 i 73/17).

Natrag