U Nar. nov., br. 6/20 od 16.1.2020. objavljena je Odluka o porezima Općine Škabrnja (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.1.2020.

Odlukom se utvrđuju: vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa, visina, način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Škabrnja.

Porezi Općine Škabrnja su:

  1. prirez porezu na dohodak (plaća se po stopi od 10% na osnovicu (porez na dohodak utvrđen važećim odredbama Zakona o porezu na dohodak, podzakonskih akata te Odluci),
  2. porez na potrošnju (plaća se po stopi od 3%), a osnovicu čini prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, a utvrđenu obvezu porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na području Općine Škabrnja.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Škabrnja (»Službeni glasnik Općine Škabrnja« broj 06/13) i Odluka o općinskim porezima Općine Škabrnja (»Službeni glasnik Općine Škabrnja« broj 01/17, 08/17).

Natrag