U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljena je Odluka o porezima Grada Vrlike koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Gradu Vrlici pripadaju sljedeći porezi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7 %.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje po 1m2, i to:

  • strani državljani, hrvatski državljani koji porez na dohodak plaćaju izvan RH, i pravne osobe sa sjedištem izvan RH – 7,00 kn,
  • hrvatski državljani koji imaju prebivalište izvan područja Grada Vrlike i koji porez iz dohotka ne plaćaju na području Grada Vrlike i pravne osobe sa sjedištem izvan područja Grada Vrlike – 6,00 kn
  • ostali vlasnici kuća za odmor – 5,00 kn.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o porezima Grada Vrlike (»Narodne novine«, broj 02/02).

Natrag