U Nar. nov., br. 5/20 od 15.1.2020. objavljena je Odluka o porezima Grada Virovitice koja stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine koja stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Gradu Virovitici pripadaju sljedeći porezi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 10,00 kn/m2 kuće za odmor.

Poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i naplatom prireza i poreza na potrošnju obavljat će MF, PU, Ispostava Virovitica, dok će poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i naplatom poreza na kuće za odmor obavljati upravno tijelo Grada nadležno za financije.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Virovitice (Nar. nov., br. 65/17 i 132/17 i »Službeni vjesnik Grada Virovitice« broj 8/17 i 13/17).

Natrag