U Nar. nov., br. 129 od 31.12.209. objavljena je Odluka o porezima Grada Benkovca https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_129_2621.html, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Benkovca.

Stopa prireza porezu propisana je u visini od 5%.

Natrag