U Nar. nov., br. 47 od 17.4.2020. objavljena je Odluka o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina,  koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina« .

Poništava se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina klasa: 410-01/19-01/3, urbroj: 2186/01-02-19-6 od 16. prosinca 2019. godine objavljena u »Narodnim novinama« broj 3/20 i »Službenom vjesniku Grada Varaždina« broj 10/19.

Natrag