U Nar. nov., br. 54. od 6. svibnja 2020. objavljena je Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_05_54_1082.html, a stupila je na snagu 4. svibnja 2020.

Natrag