U Nar. nov., br. 24/20 od 4.3.2020. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.4.2020. godine.

Općini Rugvica po Odluci pripadaju sljedeći općinski porezi:

  1. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3% na osnovicu (prodajna cijena alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića po kojoj se prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost), do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.
  2. porez na kuće za odmor, a plaća se u iznosu od 12 kn/m2korisne površine kuće za odmor.
  3. porez na korištenje javnih površina, a plaća se po stopi od 20% na utvrđenu osnovicu (plaćena zakupnina za kioske i pokretne naprave), u roku od 15 dana od dobivanja rješenja Porezne uprave. Zakupodavac je dužan sklopljeni ugovor ili izdano odobrenje u roku od 15 dana dostaviti Poreznoj upravi radi obračuna poreza na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu Odluke, prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica (»Narodne novine« broj: 62/17 i »Službeni glasnik Općine Rugvica« broj: 4/17) i Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Rugvica (»Narodne novine« broj: 4/18 i »Službeni glasnik Općine Rugvica« broj: 9/17).

Natrag