U Nar. nov., br. 129 od 31.12.209. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Lanišće

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_12_129_2626.html, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2020.

Stopa prireza porezu propisana je u visini od 5%.

Natrag