U Nar. nov., br. 36 od 25. ožujka 2020 objavljena je Odluka o općinskim porezima općine Dvor https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_36_773.html koja stupa na snagu 1.1.2020.

Stopa prireza porezu na dohodak iznosi 5%.

Natrag