U Nar. nov., br. 38 od 30.3.2020. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani (pročišćeni tekst), stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Brckovljani«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

1. visina stope prireza porezu na dohodak

2. visina stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

3. visina poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Natrag