U Nar. nov., br. 41/20 od 3.4.2020.objavljena je Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu koja stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ova se Odluka primjenjuje na sve proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno pravilniku kojim se uređuje način utvrđivanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u nastavku: obveznici) i na sve izvore financiranja.

Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

Obveznicima se zabranjuje:

  • novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene, te
  • sklapanje novih ugovora o djelu.

Iznimno novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika te sklapanje ugovora o djelu je dopušteno:

  • u ustanovama u zdravstvu za zdravstveno osoblje i
  • ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

Nadalje, obveznici moraju obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava te neće pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

Iznimno, mogu se nastaviti provoditi postupci javne nabave i jednostavne nabave te pokretati novi postupci ako:

  • je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa
  • se nabava provodi radi saniranje štete uzrokovane potresom
  • je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije koronavirusa i
  • za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

Ako obveznici daju donacije i pomoći (tekuće i kapitalne, unutar opće države, temeljem prijenosa EU sredstava) iznad iznosa od 10.000,00 kuna, to mogu isključivo uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Zahtjevi vezani uz provedbu ove Odluke dostavljaju se Ministarstvu financija na e-adresu: zahtjev@mfin.hr.

Obveznici su dužni posebnu pozornost obratiti na to da se sredstva troše zakonito, namjenski i svrhovito, uzimajući osobito u obzir načelo dobrog financijskog upravljanja koje uključuje načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Za vrijeme važenja ove Odluke neće se primjenjivati:

  • Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, 91/18 i 33/20) i
  • Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 70/16, 74/17 i 71/18).
Natrag