Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente (Nar. nov., br. 37/20) donesen je na temelju čl. 114. c st. 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99 - 32/20).

Utvrđuje se obustava plaćanje spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente prema čl. 114. i 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za razdoblje od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, u kojem ne nastaje obveza plaćanja spomeničke rente.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_37_804.html

Natrag