U Nar. nov., br. 110 od 9.10.2020. objavljena je Odluka o lokalnim porezima Općine Brela i stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, stopa i visina poreza koji pripadaju Općini Brela. Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Glasniku« – službenom glasilu Općine Brela.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o lokalnim porezima Općine Brela i Odluka o porezu na korištenje javnih površina Općine Brela (»Glasnik – službeno glasilo Općine Brela«, broj 2/19) i Odluka o lokalnim porezima Općine Brela (»Glasnik – službeno glasilo Općine Brela« broj 7/20.)

Natrag